Εργαστήριο Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών – 26.06.2019